Regulamin

 

I. Definicje

Dział Obsługi: dział obsługi Klienta Sklepu Internetowego; adres: Bardotka - sklep z bielizną, ul. Gałęzowskiego 7, 35-074 Rzeszów, e-mail bardotka.rzeszow@gmail.com, Tel. +48 790 26 88 26;

Klient: osoba kupująca Produkt oferowany do sprzedaży lub korzystająca z usług Sklepu Internetowego lub Sklepu Stacjonarnego przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość;

Konto: strona w Sklepie Internetowym na której Klient po zalogowaniu może składać zamówienia na Produkty, przeglądać historię dotychczasowych zamówień, ma dostęp do swoich danych osobowych oraz może je modyfikować;

Produkty: usługi i towary, które można zamawiać zgodnie z niniejszym Regulaminem;

Regulamin: niniejszy regulamin określający zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną;

Sklep Internetowy: serwis i sklep internetowy prowadzony pod marką Bardotka - sklep z bielizną, działający pod adresem www.bardotka.rzeszow.pl

Sklep Stacjonarny: Bardotka - sklep z bielizną znajdujący się w Rzeszowie na ulicy Gałęzowskiego 7;  

Umowa – umowa dotycząca Produktu zawarta pomiędzy Klientem a Bardotka - sklep z bielizną z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (bez jednoczesnej obecności stron). 

Ustawa o prawach konsumenta: ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 poz. 827, z późn. zm.);

Bardotka - sklep z bielizną: firma Joanna Pelc, prowadząca działalność gospodarczą z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Gałęzowskiego 6, 35-074 Rzeszów, zarejestrowana w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP 815-113-64-86, Regon 180842618

II. Postanowienia ogólne

Regulamin określa zasady sprzedaży Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną.

Przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość Bardotka - sklep z bielizną świadczy następujące usługi:

nabywanie Produktów znajdujących się w ofercie Bardotka - sklep z bielizną,

udzielanie Klientom informacji o Produktach dostępnych w ofercie Bardotka - sklep z bielizną,

umożliwianie Klientom wyrażania opinii na temat Produktów,

dostarczanie informacji marketingowych i handlowych droga elektroniczną.

Zamówienia w Sklepie Internetowym można składać całą dobę, z tym, że zamówienia składane w dni ustawowo wolne od pracy będą realizowane w następujących po nich dniach roboczych. Sklep Internetowy może być niedostępny podczas okresowej konserwacji oraz w razie jego awarii.

Zamówienia w Sklepie Stacjonarnym można składać telefonicznie w godzinach jego otwarcia.

Klient ma dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w Sklepie Stacjonarnym oraz za pośrednictwem strony internetowej www.bardotka.rzeszow.pl .

Klient akceptuje niniejszy Regulamin przy użyciu stosownego formularza na stronie internetowej.

Za zgodą Klienta jego Dane osobowe znajdują się w bazie Bardotka - sklep z bielizną. Administratorem danych jest Bardotka - sklep z bielizną. Powierzone dane osobowe będą przetwarzane dla celów realizacji zamówienia lub w zakresie każdorazowo określonym zgodą Klienta. Dane te są chronione i przetwarzane, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883, z późn. zm.). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania lub ich usunięcia. Podanie danych osobowych przez Klienta jest dobrowolne, jednak zgoda na ich przetwarzanie jest niezbędna do zrealizowania zamówienia przez Sklep Internetowy. Klient ponosi odpowiedzialność za podanie nieprawdziwych danych osobowych.

III. Sprzedaż

Bardotka - sklep z bielizną prowadzi sprzedaż Produktów przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego lub telefonicznie.

Klient może złożyć zamówienie w następujący sposób :

poprzez wypełnienie stosownego formularza elektronicznego w Sklepie Internetowym,

telefonicznie - poprzez kontakt z Działem Obsługi lub Sklepem Stacjonarnym.

Informacje o Produktach podane na stronach Sklepu Internetowego, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Do zawarcia Umowy dochodzi poprzez złożenie zamówienia przez Klienta w Sklepie Internetowym oraz potwierdzenie przyjęcia zamówienia przez Bardotka - sklep z bielizną na zasadach opisanych poniżej. 

Ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto, podane są w złotych polskich i zawierają podatek od towarów i usług VAT. Ceny Produktów nie zawierają innych ponoszonych przez Klienta kosztów, w tym kosztów dostawy, które są wskazane w koszyku zamówienia w trakcie wybierania Produktów i dodane do ceny Produktów. Cena określona przy złożeniu zamówienia z obowiązkiem zapłaty, jest łączną ceną (Produkt, dostawa, inne koszty), do której zapłaty zobowiązany jest Klient, w związku z zamówieniem Produktu. 

Cena Produktu w Sklepie Internetowym może się różnić od ceny Produktu w Sklepie Stacjonarnym. Klient składając zamówienie w Sklepie Internetowym składa ofertę kupna określonego Produktu na warunkach podanych w jego opisie.

Zamawianie produktów w Sklepie Internetowym składa się z czterech głównych etapów: (1)  wybranie produktów, (2) złożenie zamówienia, (3) potwierdzenie przyjęcia zamówienia, (4) płatność.

Wybranie produktów i złożenie zamówienia w Sklepie Internetowym następuje poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza.

W terminie do 48 godzin od momentu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym Klient otrzymuje wiadomość e-mail potwierdzającą jego przyjęcie. W potwierdzeniu przyjęcia zamówienia znajdują się informacje o przedmiocie zamówienia, w szczególności opis Produktu, numer zamówienia, łączna cena, sposób i termin płatności, sposób i termin dostawy. Termin potwierdzenia przyjęcia zamówienia, może ulec przedłużeniu w przypadku gdy jego upływ przypada na dzień ustawowo wolny od pracy (niedziela i święta), w takim przypadku potwierdzenie nastąpi następnego dnia roboczego.  

Płatności w Sklepie Internetowym można dokonać gotówką przy odbiorze towaru (dalej „za pobraniem”), za pośrednictwem serwisów rozliczeniowych lub przez płatność przelewem bankowym na wskazane w potwierdzeniu zamówienia konto bankowe.

Tytuł wykonywanego przelewu powinien zawierać numer zamówienia.

Towar jest wysyłany po otrzymaniu zapłaty. Po wyborze przez Klienta opcji płatności „za pobraniem” należność za zamówienie należy uiścić kurierowi podczas odbioru przesyłki.

Celem złożenia zamówienia przez telefon Klient może skontaktować się telefonicznie z Działem Obsługi lub ze Sklepem Stacjonarnym i podać dane niezbędne do przyjęcia i realizacji zamówienia, tj. imię i nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer telefonu oraz adres ewentualnej dostawy Produktu.

Klient na każdym etapie zamówienia może się skontaktować z obsługą klienta Sklepu Internetowego dzwoniąc do Działu Obsługi na wskazany numer telefonu (opłata standardowa zgodna z cennikiem operatora) lub komunikując się poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie Sklepu Internetowego bądź adres e-mail Działu Obsługi.

Bardotka - sklep z bielizną może odmówić realizacji zamówienia i je anulować, lub odmówić rezerwowania Produktu dla zamówienia, gdy w jakimkolwiek etapie realizacji zamówienia obsłudze sklepu internetowego nie udaje się nawiązać kontaktu z Klientem w ciągu 3 dni roboczych od pierwszej próby kontaktu.

Zamówienia nieopłacone przez 4 dni kalendarzowe będą anulowane, Bardotka - sklep z bielizną nie jest w takim przypadku związany zamówieniem i odmówi jego realizacji.

Wszelkie płatności między Stronami następują poprzez zapłatę sumy nominalnej wyrażonej w złotych polskich. W przypadku, gdy zwrot należności ma nastąpić na rachunek prowadzony w walucie obcej, zwrot należności zostanie zrealizowany na ten rachunek bankowy w polskich złotych i następnie przeliczony na walutę, w której prowadzony jest dany rachunek bankowy według średniego kursu Narodowego Banku Polskiego z dnia wykonywania uznania. Bardotka - sklep z bielizną nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek dodatkowe koszty związane z przewalutowaniem złotych polskich na inną walutę.

IV. Dostawa i Czas Realizacji

Towary są dostarczane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej. Możliwa jest dostawa po za granice Polski, po wcześniejszym uzgodnieniu sposobu, kosztów i czasu jej realizacji.

Czas realizacji zamówienia nie przekracza 7 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania zamówienia podano inny termin. W razie czasowej lub trwałej niedostępności towaru Klient zostanie o tym niezwłocznie poinformowany.

Zamówione Produkty zostaną dostarczone do Klienta transportem własnym, przesyłką kurierską lub do wskazanego przez Klienta paczkomatu.

Produkty dostarczane przesyłką kurierską są dostarczane od poniedziałku do piątku w godzinach 8-18.

Koszty dostawy zależą od wartości zamówienia oraz wagi i wymiarów paczki. Koszty są wskazane w koszyku zamówienia.

Przed odebraniem przesyłki od kuriera należy sprawdzić, czy jej opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W szczególności należy zwrócić uwagę na stan taśm lub plomb naklejonych na przesyłkę. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki jest uszkodzone nie należy przyjmować przesyłki i w obecności kuriera sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się jak najszybciej ze Działem Obsługi w celu wyjaśnienia sprawy.

Bardotka - sklep z bielizną nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z błędnie podanego przez Klienta lub niedokładnego adresu dostawy.

V. Informacje dotyczące korzystania z prawa odstąpienia od Umowy zgodnie z Ustawą o prawach konsumenta.

Prawo odstąpienia od Umowy

Klient ma prawo odstąpić od Umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:

w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy – w przypadku sprzedaży jednego towaru.

w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy – w przypadku sprzedaży wielu towarów dostarczanych osobno.

w którym Klient wszedł w posiadanie ostatniej partii lub części lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie ostatniej partii lub części -  w przypadku sprzedaży towarów dostarczanych partiami lub w częściach,

zawarcia umowy – w przypadku pozostałych umów.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient powinien poinformować Dział Obsługi (Bardotka - sklep z bielizną, ul. Gałęzowskiego 7, 35-074 Rzeszów, e-mail bardotka.rzeszow@gmail.com, tel: +48 790 26 88 26) o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (pisemnie pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną na adres Bardotka - sklep z bielizną).

Klient może skorzystać z przygotowanego FORMULARZA ZWROTU

Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego prawa odstąpienia od Umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

W przypadku odstąpienia od Umowy Bardotka - sklep z bielizną zwraca wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep Internetowy), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy. Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Klienta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Klient wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Klient nie ponosi żadnych opłat w związku ze zwrotem.

Bardotka - sklep z bielizną może się wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania rzeczy lub do czasu dostarczenia Bardotka - sklep z bielizną dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwroty towaru należy kierować na adres Bardotka - sklep z bielizną, ul. Gałęzowskiego 7, 35-074 Rzeszów, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia poinformowania Bardotka - sklep z bielizną o odstąpieniu od Umowy. Termin jest zachowany, jeżeli Klient odeśle rzecz przed upływem terminu 14 dni.

Klient odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i właściwości towaru.

Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Klientowi w odniesieniu do umów:

o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

zawartej w drodze aukcji publicznej;

o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

Zwrotu można dokonać także w sklepie stacjonarnym Bardotka - sklep z bielizną.

VI. Rękojmia i gwarancja 

Bardotka - sklep z bielizną jest zobowiązany do dostarczenia rzeczy bez wad oraz do należytego wykonywania umówionych usług.

Zgodnie z przepisami Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o prawach konsumenta Bardotka - sklep z bielizną odpowiada wobec Klienta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia) oraz za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązania do świadczenia usług.

Reklamacje dotyczące wady rzeczy albo niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania do świadczenia usług mogą być składane do Działu Obsługi z użyciem formularza kontaktu dostępnego na stronie Sklepu Internetowego lub w sklepie stacjonarnym Bardotka - sklep z bielizną lub w jakiejkolwiek innej formie przewidzianej przepisami prawa.

Bardotka - sklep z bielizną zobowiązuje się do rozpatrzenia reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej wniesienia.

Przykładowy wykaz podmiotów alternatywnie rozwiązujących spory znajdziesz na stronie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów https://uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595

Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE (rozporządzenie w sprawie ODR w sporach konsumenckich).

Klient ma możliwość skorzystania z pozasądowych metod rozstrzygania sporów. Przykładowo pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.

Warunki gwarancji określają gwaranci w oświadczeniach gwarancyjnych, które określają obowiązki gwaranta i uprawnienia Klienta, gdy rzecz nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Uprawnienia z tytułu gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi na karcie gwarancyjnej. Wszelkie roszczenia gwarancyjne mogą być także zgłaszane gwarantom za pośrednictwem Sklepów Stacjonarnych.

Rzeszów, dnia 10 stycznia 2017 r.


Porównaj 0

Brak produktów

Do ustalenia Dostawa
0,00 zł Razem

Realizuj zamówienie